Szukaj samochodu na wynajem

Kraj:

Odbiór:

Data odbioru:

Zwrot:

Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI INTERNETOWEJ

Rozdział 1. Postanowienia Wspólne

§ 1.[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej [zwanego dalej Systemem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Systemu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Systemu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. System Rezerwacji Internetowej umożliwia dokonanie:
 • rezerwacji usług wynajmu samochodów,
 • rezerwacji usługi wycieczki fakultatywnej

 

§ 2.[Słowniczek]

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Adres Elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  • Dostawca Usługi – przedsiębiorca będący organizatorem jednej z Usług Turystycznych (w rozumieniu niniejszego Regulaminu), działający na podstawie oraz w zakresie przepisów prawa państwa Unii Europejskiej, w którym posiada swoją siedzibę rejestrową;
  • Formularz Rezerwacji – skrypt będący częścią Systemu będący Środkiem Komunikacji Elektronicznej umożliwiającym dokonanie Rezerwacji;
  • Informacja Handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  • Profil – zbiór danych osobowych Użytkownika, przechowywany przez Administratora, związanych z realizacją Zamówienia;
  • System – System Rezerwacji Internetowej prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.wiemgdziejade.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
  • Spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Administratora innym Użytkownikom;
  • System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
  • Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  • Środki Komunikacji Elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  • Usługa Turystyczna – jedna z następujących usług świadczona przez Dostawcę Usługi: krótkoterminowy wynajem samochodów osobowych, krótkoterminowy wynajem apartamentów lub pokoi hotelowych, Wycieczki Fakultatywne;
  • Użytkownik - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z Systemu;
  • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający swój Profil w Systemie;
  • Wstępna Rezerwacja – złożona przez Użytkownika Dostawcy Usługi poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej dyspozycja rezerwacji Usługi Turystycznej,
  • Wycieczki Fakultatywne – imprezy, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników, która nie obejmuje noclegu oraz trwa krócej niż 24 godziny,
  • Voucher – dokument wystawiany przez Administratora umożliwiający skorzystanie z określonej w nim Usługi Turystycznej przez Użytkownika,
  • Przedpłata – przedpłata pobierana przez Administratora na poczet ceny Usługi Turystycznej,
  • Usługi Hotelowe – wynajem pokojów hotelowych lub apartamentów.

§ 3.[Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Systemu jest Iwona Rzadek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą wiemgdziejade.pl Iwona Rzadek ul. Jodłowa 21/27 41-608 Świętochłowice
 2. System oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • tematyczne strony internetowe;
  • skrypt umożliwiający wyszukiwanie Usług Turystycznych oraz dokonanie ich rezerwacji u Dostawcy Usługi;
 3. Korzystanie z Systemu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
 4. System zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§ 4.[Korzystanie ze strony internetowej Systemu]

 1. Korzystanie i rejestracja w Systemie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Systemu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Systemu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Systemu bez podania przyczyn.
 4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Systemu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§ 5.[Odpowiedzialność]

 1. Korzystanie z Systemu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Systemu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
  • treści reklam umieszczanych w ramach Systemu;
  • Spam, Wirusy, Konie Trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
  • przerwy w funkcjonowaniu Systemu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
  • wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Administratora;
  • szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Systemu;
  • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Systemie.

§ 6.[Zagrożenia]

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
  • Spam;
  • Wirusy;
  • Konie Trojańskie,
  • Ataki hakerskie.
 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:
  • kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
  • przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

§ 7.[Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Systemu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik, który zawrze umowę na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu 10-dniowego na odstąpienie od umowy, w takim wypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
 4. Tryb składania Rezerwacji określono w odrębnych regulaminach.
 5. Administrator nie jest stroną umowy o świadczenie Usługi Turystycznej, która zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi.

§ 8.[Prawa autorskie]

 1. Niniejszy System jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora lub Dostawy Usługi. Zawarte w Systemie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Systemu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Systemu wyłącznie dla użytku osobistego.
 3. System, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania z Systemu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Systemie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§ 9.[Prywatność]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Systemu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U Nr 100, poz. 1024);
  • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Aplikacje Systemu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

Rozdział 2. Postanowienia końcowe

§ 10.[Odesłanie]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1, § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11.[Zmiana Regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Systemu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.wiemgdziejade.pl
 2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Systemie.

§ 12.[Zakończenie i zmiana działalności]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Systemem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora

§ 13.[Wejście w życie]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

__

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 29.06.2021 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest wiemgdziejade.pl Iwona Rzadek, właściciel marki wiemgdziejade.pl

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/wiemgdziejade (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6. 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest

-  uczestnictwo w wycieczce jeep&boat będącej w ofercie wiemgdziejade.pl dla dwóch osób w 1 terminie

- uczestnictwo w wycieczce jeep&boat będącej w ofercie wiemgdziejade.pl dla dwóch osób w 2 terminie  -uczestnictwo w wycieczce Rejs statkiem z BBQ po Cavo Greco będącej w ofercie wiemgdziejade.pl dla dwóch osób

Udział w wycieczce jeep&boat odbywa się z transferem z Pafos, w przypadku noclegu w innej miejscowości, należy przyjechać do portu w Pafos na własną rękę.

 

Udział w wycieczce Rejs statkiem z BBQ po Cavo Greco odbywa się z transferem z miejscowości Protaras, Agia Napa, Kapparis.

Możliwy jest dodatkowy transfer z Larnaki.

 

Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści komentarza zamieszczonego pod konkursem opublikowanym na portalu Facebook, na profilu wiemgdziejade.pl - https://www.facebook.com/wiemgdziejade/ w dniu 08.07.2021

 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/wiemgdziejade/

2. Konkurs trwa od dnia 29 czerwca 2021 do 07 lipca 2021 do godziny 24:00

 

. § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

b. polubienia https://www.facebook.com/wiemgdziejade/, tzw. fanpage

c. oznaczeniu w komentarzu osoby, którą chciałoby się zabrać ze sobą na wycieczkę.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/wiemgdziejade/

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni trzech Zwycięzców - dwóch na wycieczkę Jeep and Boat oraz jednego na wycieczkę Rejs statkiem z BBQ po Cavo Greco

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod postem w którym ogłosił konkurs. Warunkiem odbioru Nagrody jest wysłanie za pośrednictwem portalu Facebook wiadomości prywatnej w ciągu 1 tygodnia od momentu podania wyników.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/wiemgdziejade/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 1 tygodnia od ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości email na adres kontakt@wiemgdziejade.pl z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

c. nazwa hotelu, w którym się będzie przebywać

d. numer telefonu

 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. §

 

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji .

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 29.06.2021 r.”

sluchawka ikona slash fb ikona

Wszelkie informacje i materiały zamieszczone na stronach internetowych WiemGdzieJade.pl nie są ofertą handlową w świetle przepisów kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wobec wszelkich produktów i usług firmy WiemGdzieJade.pl nie mają zastosowania przepisy ustawy z 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawy z 2.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nazwa, logo oraz pozostałe nazwy i znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.