Szukaj samochodu na wynajem

Kraj:

Odbiór:

Data odbioru:

Zwrot:

Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI INTERNETOWEJ

Rozdział 1. Postanowienia Wspólne

§ 1.[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej [zwanego dalej Systemem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Systemu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Systemu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. System Rezerwacji Internetowej umożliwia dokonanie:
 • rezerwacji usług wynajmu samochodów,
 • rezerwacji usługi wycieczki fakultatywnej

 

§ 2.[Słowniczek]

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Adres Elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  • Dostawca Usługi – przedsiębiorca będący organizatorem jednej z Usług Turystycznych (w rozumieniu niniejszego Regulaminu), działający na podstawie oraz w zakresie przepisów prawa państwa Unii Europejskiej, w którym posiada swoją siedzibę rejestrową;
  • Formularz Rezerwacji – skrypt będący częścią Systemu będący Środkiem Komunikacji Elektronicznej umożliwiającym dokonanie Rezerwacji;
  • Informacja Handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  • Profil – zbiór danych osobowych Użytkownika, przechowywany przez Administratora, związanych z realizacją Zamówienia;
  • System – System Rezerwacji Internetowej prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.wiemgdziejade.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
  • Spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Administratora innym Użytkownikom;
  • System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
  • Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  • Środki Komunikacji Elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  • Usługa Turystyczna – jedna z następujących usług świadczona przez Dostawcę Usługi: krótkoterminowy wynajem samochodów osobowych, krótkoterminowy wynajem apartamentów lub pokoi hotelowych, Wycieczki Fakultatywne;
  • Użytkownik - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z Systemu;
  • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający swój Profil w Systemie;
  • Wstępna Rezerwacja – złożona przez Użytkownika Dostawcy Usługi poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej dyspozycja rezerwacji Usługi Turystycznej,
  • Wycieczki Fakultatywne – imprezy, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników, która nie obejmuje noclegu oraz trwa krócej niż 24 godziny,
  • Voucher – dokument wystawiany przez Administratora umożliwiający skorzystanie z określonej w nim Usługi Turystycznej przez Użytkownika,
  • Przedpłata – przedpłata pobierana przez Administratora na poczet ceny Usługi Turystycznej,
  • Usługi Hotelowe – wynajem pokojów hotelowych lub apartamentów.

§ 3.[Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Systemu jest wiemgdziejade.pl Iwona Hajduczek & Marcin Hajduczek Spółka Cywilna, numer REGON 521514342 zarejestrowana w Świętochłowicach przy Ul. Jodłowej 21/27, kod pocztowy 41-608,
 2. System oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • tematyczne strony internetowe;
  • skrypt umożliwiający wyszukiwanie Usług Turystycznych oraz dokonanie ich rezerwacji u Dostawcy Usługi;
 3. Korzystanie z Systemu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
 4. System zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§ 4.[Korzystanie ze strony internetowej Systemu]

 1. Korzystanie i rejestracja w Systemie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Systemu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Systemu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Systemu bez podania przyczyn.
 4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Systemu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§ 5.[Odpowiedzialność]

 1. Korzystanie z Systemu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Systemu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
  • treści reklam umieszczanych w ramach Systemu;
  • Spam, Wirusy, Konie Trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
  • przerwy w funkcjonowaniu Systemu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
  • wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Administratora;
  • szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Systemu;
  • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Systemie.

§ 6.[Zagrożenia]

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
  • Spam;
  • Wirusy;
  • Konie Trojańskie,
  • Ataki hakerskie.
 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:
  • kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
  • przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

§ 7.[Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Systemu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik, który zawrze umowę na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu 10-dniowego na odstąpienie od umowy, w takim wypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
 4. Tryb składania Rezerwacji określono w odrębnych regulaminach.
 5. Administrator nie jest stroną umowy o świadczenie Usługi Turystycznej, która zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi.

§ 8.[Prawa autorskie]

 1. Niniejszy System jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora lub Dostawy Usługi. Zawarte w Systemie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Systemu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Systemu wyłącznie dla użytku osobistego.
 3. System, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania z Systemu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Systemie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§ 9.[Prywatność]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Systemu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U Nr 100, poz. 1024);
  • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Aplikacje Systemu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

Rozdział 2. Postanowienia końcowe

§ 10.[Odesłanie]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1, § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11.[Zmiana Regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Systemu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.wiemgdziejade.pl
 2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Systemie.

§ 12.[Zakończenie i zmiana działalności]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Systemem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora

§ 13.[Wejście w życie]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
sluchawka ikona slash fb ikona

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2013-2023 wiemgdziejade.pl