Szukaj samochodu na wynajem

Kraj:

Odbiór:

Data odbioru:

Zwrot:

Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok
Dzień: Miesiąc: Rok:
Ok

Regulamin rezerwacji usług wynajmu samochodów z dnia 20.4.2022r

_________________________________________________

 

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

 

§1. [Wstęp]

Administrator jest podmiotem, który za pomocą strony www.wiemgdziejade.pl prezentuje oferty podmiotów świadczących usługi wynajmu samochodów oraz inne usługi z tym zawiązane. Skorzystanie przez Użytkownika z ofert prezentowanych na stronie www.wiemgdziejade.pl za pomocą Sytemu rezerwacji skutkuje zawarciem umowy Użytkownika z konkretnym usługodawcą usług wynajmu samochodów i innych usług z tym związanych na zasadach i warunkach tego podmiotu. Administrator nie jest stroną w zawieranych przez Użytkowników umów na świadczenie usług wynajmu samochodów i innych usług z nimi związanych.

 

§ 2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dostawca Usługi – przedsiębiorca oferujący wynajem samochodów, działający na podstawie oraz w zakresie przepisów prawa państwa Unii Europejskiej, w którym posiada swoją siedzibę rejestrową;

 2. Formularz Rezerwacji – skrypt będący częścią Systemu będący Środkiem Komunikacji Elektronicznej umożliwiającym dokonanie Rezerwacji;

 3. System – System Rezerwacji Internetowej prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.wiemgdziejade.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, wyszukiwarka, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

 4. Środki Komunikacji Elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

 5. Użytkownik - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z Systemu;

 6. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający swój Profil w Systemie;

 7. Wstępna Rezerwacja – złożona przez Użytkownika Dostawcy Usługi poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej dyspozycja rezerwacji usługi wynajmu samochodu,

 8. Voucher – dokument wystawiany przez Administratora umożliwiający skorzystanie z określonej w nim usługi przez Użytkownika,

 9. Przedpłata – przedpłata w rozumieniu art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego,

 

§ 3. [Warunki techniczne]

Warunki techniczne świadczenia usług określa Regulamin korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej.

 

§ 4. [Przedmiot regulacji]

1. Regulamin określa zasady udostępniania Użytkownikom poprzez stronę internetową www.wiemgdziejade.pl ofert usługodawców oraz rezerwacji określonych usług wynajmu samochodów i innych usług z tym związanych.

2. Administrator poprzez stronę internetową www.wiemgdziejade.pl zapewnia Użytkownikowi:

 1. Bezpośredni dostęp do wyszukiwarki ofert wynajmu samochodów znajdujących się w za granicą, w których rezerwacja może być dokonana za pomocą Systemu,

 2. Dostęp do Systemu rezerwacji i dokonanie rezerwacji samochodu w wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji samochodu on-line poprzez współpracę z serwisem płatności internetowych PayU

 4. Możliwość skorzystania z produktów pakietowych indywidualnie konfigurowanych.

 5. Formularz kontaktowy – Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań wyznaczonym pracownikom Administratora za pomocą specjalnego formularza.

 

Rozdział 2. Składanie Rezerwacji

 

§ 5. [Sposób rezerwacji]

1. Rezerwacja może zostać dokonana wyłącznie przez Formularz Rezerwacji.

2. Wstępna rezerwacja zostaje dokonana z chwilą przesłania przez Użytkownika Formularza Rezerwacji przy użyciu Środków Komunikacji Elektronicznej oraz wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawdziwych danych osobowych.

3. Użytkownik przed dokonaniem Wstępnej Rezerwacji zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu zapytania.

4. Po otrzymaniu Wstępnej Rezerwacji od Administratora, Administrator – w przypadku dostępności wybranej usługi w określonym przez Użytkownika terminie – potwierdza możliwość zrealizowania Wstępnej Rezerwacji wysyłając na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie dokonania rezerwacji.

5. Rezerwacja staje się skuteczna z chwilą dokonania przez Użytkownika zapłaty części płatnej w Polsce według przeliczonej z waluty Euro na walutę Polski Nowy Złoty, według obowiązującego na dany dzień kursu NBP.

6. Administrator zastrzega, że korzystanie z systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw, czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.

7. Otrzymanie wyniku wyszukiwania nie stwarza po stronie Użytkownika roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w wynajmie samochodu, bądź umowy z Dostawcą Usług.

8. Administrator nie odpowiada również za zmiany dokonywane w systemach rezerwacji przez Dostawców Usług.

 

§ 6. [Odmowa potwierdzenia Wstępnej Rezerwacji]

1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Wstępnej Rezerwacji w przypadku braku dostępności usługi o wybranych przez Użytkownika parametrach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.

 

§ 7. [Formularz Rezerwacji]

1. Użytkownik korzystając z wyszukiwarki wynajmu samochodów wprowadza dane niezbędne do inicjacji wyszukania, czyli: punkt wynajmu (miasto), termin wynajmu oraz państwo wyszukiwania.

2. Na podstawie ww. danych, system przeszukuje bazy danych i wyświetla dostępne do wynajęcia klasy samochodów (np. A, B, C, itd.).

3. Użytkownik może na tym etapie wybrać opcje dodatkowe spośród rozszerzonych pakietów ubezpieczeniowych i/lub dodatkowego wyposażenia samochodu.

4. Użytkownik w kolejnym kroku weryfikuje wprowadzone uprzednio dane oraz po akceptacji Ogólnych Warunków oraz Regulaminu Rezerwacji Usług Najmu dokonuje rezerwacji samochodu.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia Wstępnej Rezerwacji Administrator oraz Dostawca Usług może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem Administrator nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez Dostawcę Usługi, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.

6. Po potwierdzonej oraz opłaconej rezerwacji Użytkownik otrzymuje voucher stanowiący pisemne potwierdzenie dokonania rezerwacji. Okazanie vouchera jest niezbędne do realizacji usługi. Voucher może być okazany w formie mobilnej lub papierowej.

7. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych widniejących na otrzymanym voucherze.

8. Dostawca Usługi ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w miejscu oznaczonym w Voucherze. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji Dostawcy Usługi.

9. Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.

 

§ 8. [Czynsz najmu]

1. Wszystkie ceny podawane są w PLN lub inne walucie określonej w Systemie i są cenami brutto oraz obejmują:

 1. Pełny czynsz najmu samochodu wyliczony według wybranych przez Użytkownika opcji (klasa pojazdu, długość okresu wynajmu, itp.),

 2. Bezzwrotną prowizję Administratora.

2. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili dokonania Rezerwacji, chyba, że zostanie to ustalone inaczej drogą mailową.

3. Administrator nie gwarantuje, że w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie lub innych systemach wyszukiwania usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości.

4. Możliwość sposobu i warunki dokonywania zmian poszczególnych usług i ich cen w stosunku do ustaleń umownych, szczegółowo regulują warunki wynajmu samochodów określone przez poszczególnych Dostawców Usług.

5. Do czynszu najmu samochodów dokonywanego za pośrednictwem Systemu mogą być doliczane dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub manipulacyjne powstałe w wyniku wyboru formy płatności obarczonej takowymi opłatami. O opłatach dodatkowych i manipulacyjnych Użytkownik będzie informowany na bieżąco podczas procesu dokonywania rezerwacji.

 

§ 9. [Sposób zapłaty]

1. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Przedpłaty w jeden z następujących sposobów płatności:

Przelewem, kartą lub płatnością BLIK za pomocą systemu PayU

2. Brak wpłaty po upływie 16 godzin roboczych od złożenia Rezerwacji oraz otrzyzmania jej potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z rezerwacji.

3. Koszt dokonania transakcji obciąża Użytkownika.

 

§ 10. [Sposób zapłaty - rozwinięcie]

1. Zapłata czynszu wynajmu samochodu dokonywana jest w dwóch częściach:

 1. Bezzwrotna przedpłata na poczet rezerwacji, która stanowi prowizję Administratora płatna jest w terminie wskazanym w §9 ust. 2,

 2. Pozostała część ceny wybranej usługi płatna jest Dostawcy Usługi w dniu rozpoczęcia jej realizacji.

2. Na życzenie Użytkownika, na kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. (a) wystawiona zostanie faktura przez Administratora zgodnie z art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661). Voucher otrzymywany po zawarciu usługi pełni rolę dokumentu księgowego. Vocher zostaje przesłany do Użytkownika drogą mailową.

3. Na kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. (b) faktura VAT zostanie wystawiona przez Dostawcę Usługi.

 

§ 11. [Moment wynajmu]

1. Za moment wynajmu samochodu uważany jest moment wystawienia Vouchera. Warunkiem otrzymania Vouchera jest uiszczenie zapłaty przedpłaty na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Potwierdzeniem dokonania płatności w przypadku zapłaty kartą kredytową jest pozytywna autoryzacja z centrum rozliczeniowego Administratora, a w przypadku płatności przelewem – moment uznania konta bankowego Administratora.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika.

 

§ 12. [Płatność przelewem]

1.Płatności przelewem należy dokonać za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu PayU, za którego działalność Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Szczegółowy regulamin płatności przelewem znajduje się na stronie internetowej operatora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez Dostawcę Usługi, a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.

3. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki. Użytkownik nie może mieć wobec Administratora roszczeń, że nie otrzymał Vouchera w związku z opóźnieniem uznania jej rachunku bankowego przelewem Użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania Voucherów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej. Zgodnie zapisami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 oraz 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959.).

 

 

Rozdział 3. Realizacja wynajmu samochodu

 

§ 13. [Dostawcy Usług]

1. Dostawcą danej usługi wynajmu pojazdu jest lokalna wypożyczalnia samochodów.

2. Administrator działa jako agent Dostawcy Usługi.

3. Umowa o świadczenie usługi wynajmu pojazdu zawierana jest pomiędzy Dostawcą Usługi a Użytkownikiem.

 

§ 14. [Tryb realizacji Usług]

1. Po dokonaniu Rezerwacji danej usługi przez Użytkownika oraz dokonaniu przez niego płatności Zadatku, Administrator wystawi w imieniu Dostawcy Usługi oraz na rzecz Użytkownika Voucher.

2. Voucher zawiera następujące informacje:

 1. Dokładne określenie Dostawcy Usługi,

 2. Zarezerwowany pojazd,

 3. Dokładne określenie Użytkownika,

 4. Czynsz najmu,

 5. Potwierdzenie zapłaty Zadatku,

 6. Numer Rezerwacji,

3. Voucher zostanie wystawiony w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Przedpłaty w formie elektronicznej oraz przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. W przypadku błędu lub niezgodności adresu e-mail, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentu do skrzynki elektronicznej Użytkownika, jak również w przypadku ograniczenia w ruchu sieciowym, firewall lub wrażliwych reguł antyspamowych.

5. Po otrzymaniu Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności jego danych, w tym tego, czy zaznaczone w Rezerwacji Dodatki zostały zaznaczone na Voucherze.

6. Po przybyciu na miejsce wydania samochodu, Użytkownik zobowiązany jest do

okazania Dostawcy Usługi Vouchera oraz do uregulowania pozostałej części czynszu najmu (pomniejszonej o wpłaconą uprzednio część, która została zapłacona w Polsce).

7. W przydadku podejrzeń o nienależyte użytkowanie pojazdu, partner agneta, tj. lokalna wypożyczalnia zastrzega prawo do odebrania wynajętego pojazdu w każdej chwili trwania wynajmu. W takiej sytuacji zwracana jest różnica w kosztach proporcjonalnie do wykorzystanych dni.

 

§ 15. [Anulowanie Rezerwacji]

1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach najmu samochodów są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji dostępnych do wglądu dla Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania i uzależnione od konkretnej oferty i związanej z nią polityki anulacyjnej Dostawcy Usług.

2. W przypadku zbyt późnego anulowania lub braku anulowania rezerwacji w czasie przewidzianym w warunkach rezerwacji wynajmu samochodu, kosztem anulacji jest obciążany Użytkownik.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez Dostawcę Usługi, a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.

4. Zwrot należności, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, następuje w zależności od tego w jaki sposób została dokonana zapłata: na rachunek karty kredytowej albo na rachunek, z którego dokonano przelewu lub przelewu internetowego.

5. Zwrotowi nie podlega wpłacona przez Użytkownika kwota przedpłaty.

 

§ 16. [Postanowienia końcowe]

1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz danych innych osób, w których imieniu działa i dokonuje rezerwacji, przez Administratora do Dostawców Usług w celu ułatwienia procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej Administratora.

2. Ani Administrator ani inne firmy współpracujące z Administratorem w zakresie dostarczania baz danych o usługach wynajmu pojazdów, nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek błąd w jej systemach lub firm współpracujących, które spowodują niemożność wykonania transakcji lub za jakość usług dostępnych w Systemie oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych usługodawców. Rolą Administratora i firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o usługach wynajmu pojazdów jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.

§ 17. [Rozwiązanie umowy]

Do dokonania rezerwacji konieczne jest wpłacenie przedpłaty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) możliwa jest rezygnacja w ciągu 10 dni od daty dokonania przedpłaty (konieczne jest odesłanie wypełnionego oświadczenia do administratora serwisu). W tym przypadku zwracana jest pełna kwota przedpłaty. W przypadku chęci rezygnacji/zmiany rezerwacji po 10 dniach od daty dokonania przedpłaty konieczny jest kontakt z administratorem serwisu wiemgdziejade.pl. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 10dni od daty rozpoczęcia najmu, w przypadku rezygnacji przedpłata nie jest zwracana.

W przypadku rezygnacji do 24h przed rozpoczęciem wynajmu, nie pobiera się opłaty należnej za wynajem w euro. w Przypadku rezygnacji z wynajmu poniżej wynajmu, a zwłaszcza w tym samym dniu, wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów wynajmu za samochód.

 

AKTUALIZACJA COVID-19

Ze względu na aktualną sytuacją i niepewność wyjazdów, chcąc wyjść na przeciw naszym klientom, oferujemy dwa rozwiązania w przypadku odwołania rezerwacji samochodu w terminie krótszym niż 10 dni, tj. do 24h przed planowanym wynajmem w wypadku anulacji wyjazdu/lotu lub zachorownia któregoś z członku rodziny.

Klient może 'przenieść' całą kwotę przedpłaty na poczet kolejnej na dowolną rezerwację w przeciągu 2 lat w każdym miejscu, w którym mamy ofertę wynajmu samochodów lub wycieczek LUB otrzymać zwrot 50 % wpłaconej kwoty. Warunkiem jest poinformowanie nas o anulowaniu rezerwacji.


§18. [Zgłaszanie reklamacji i zażaleń]

1. W przypadku zastrzeżeń do podstawionego samochodu przez partnera wiemgdziejade.pl, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia ich na alarmowy numer telefonu podany w rezerwacji przed podpisaniem umowy najmu samochodu.

2. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do wizualnego stanu pojazdu w momencie odebrania go, klient zrzeka się wszelkich roszczeń odnośnie wizualnego stanu samochodu.

3. W przypadku wszelkich awarii samochodu oraz innych uchybień, klient zobowiązany jest je niezwłocznie zgłosić wiemgdziejade.pl na otrzymany numer alarmowy. Zgłoszenia dokonane po zakończonym wynajmie uniemożliwiają kontakt wiemgdziejade.pl z partnerem obsługującym daną rezerwację celem wyjaśnienia sytuacji.

4. Jedyną drogą zgłaszania sytuacji alarmowych jest telefon pod numer alarmowy wiemgdziejade.pl

§19. [Awaria samochodu]

1. W przypadku awarii samochodu, partner wiemgdziejade.pl obsługujący daną rezerwację będzie starał się zapewnić samochód zastępczy dla klienta.

2. W przypadku braku dostępnych innych samochodów i tym samym niemożość podstawienia samochodu zastępczego, kllient otrzyma zwrot kwoty za niewykorzystane dni wynajmu.

3. Wiemgdziejade.pl nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z awarii samochodu, a w przypadku braku dostępności samochodu zastępczego, rozwiązuje umowę z klientem oraz zwraca kwotę przedpłaty wyliczoną proporcjonalnie do niewykorzystanych dni wynajmu.

4. W przypadku wypadku i zniszczenia samochodu z winy klienta, w sytuacji, kiedy pojazd nie będzie zdatny do użytku, partner wiemgdziejade.pl zastrzega, że kolejne auto może nie być klientowi, który spowodował wypadek, podstawione.

§ 20. [Wyłączenie odpowiedzialności]

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych niezbędnych do wystawienia Vouchera lub nie spełniania przez Użytkownika wymogów właściwych dla wybranej przez niego usługi, z powodu siły wyższej, strajku lub lokautu pracowników Dostawcy Usługi, a także jakichkolwiek innych przyczyn niezawinionych przez Administratora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z powodu nie spełnienia przez Użytkownika warunków właściwych dla wybranego przez niego pojazdu (m.in. brak odpowiedniego prawo jazdy), a także jakichkolwiek innych przyczyn niezawinionych przez Administratora.

3. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe według zasad ogólnych prawa właściwego.

sluchawka ikona slash fb ikona

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2013-2023 wiemgdziejade.pl